LIPEN Art Galerie

PAST > The Fifth Month Art Group and Modern Artists Exhibition

The Fifth Month Art Group and Modern Artists Exhibition

TIME :   2012/6/2 ~ 6/23

ARTISTS :   Li Shi-Qiao | Chen Hui-Kun | Chen Jin | Shiy De-Jinn | Yang Ying-Feng | Liu Guo-Song | Yang San-Lang | Zhang Wan-Chuan | Hong Rui-Lin | Wu Hao |