LIPEN Art Galerie

PAST > Modern Artists Retrospective Exhibition – the Beginning of Our Memory

The Beginning of Our Memory

ARTISTS:   Ding Yan-Yong、Shen Yao-Tsu、Lin Yu-Shan、Guo Bo-Chuan、Yang Shan-Shen 、 Shiy De-Jinn、Zheng Shan-Xi、Chu Ge

TIME :   2011/4/6 - 4/23